سهامداران

شركت ريل سير كوثر (سهامي خاص) در تاريخ ۱۷\۱۰\۱۳۸۲ با سرمايه ۳۰ ميليون ريال با سهم‌الشركه ۱۸ ميليون ريال با شخصيت حقوقي با مسئوليت محدود در ادارة ثبت شركت‌هاي استان تهران تحت شماره ۲۱۵۰۳۷ به ثبت رسيده است. اولين مديران شركت آقاي محمدرضا هاشمي نسب به عنوان مديرعامل، رئيس و عضو هيأت مديره و خانم مريم تمدن به عنوان عضو هيأت مديره براي مدت نامحدود انتخاب گرديدند. در سال ۱۳۸۳ آقاي سيد محمد هاشمي با پرداخت ۱۸ ميليون ريال به صندوق شركت در رديف شركا قرار گرفت و سرمايه شركت به 48 ميليون ريال افزايش يافت. مطابق صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و عادي به‌طور فوق‌العاده مورخ ۰۵\۰۷\۱۳۸۴ سرمايه شركت به مبلغ يك ميليارد ريال افزايش يافته است. در سال ۱۳۸۶ مجدداً سرمايه شركت به مبلغ ۵۵ ميليارد ريال منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۵۰ ميليون ريالي با نام افزايش يافته است. در سال ۱۳۹۱ با تجدید ارزیابی دارائی ها سرمایه شرکت به مبلغ ۳۷۷ میلیارد ریال افزایش یافته است. مطابق آخرين افزايش سرماية شركت در سال۱۳۹۲ كه از طریق افزایش در تعداد سهام مي‌باشد، سرمايه فعلي بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳\۰۳\۱۳۹۷ سرمایه شرکت از مبلغ 471,820 میلیون ریال به مبلغ ۶۰۲،۹۴۷میلیون ریال از محل سود انباشته افزایش یافته و در تاریخ ۲۸\۱۲\۱۳۹۷ درمرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ 602,947 میلیون ریال شامل ۶۰۲,۹۴۷,۳۰۶ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام تماماً پرداخت شده است.
رصد واگن ها در شبكه ريلي كشور يكي از پيچيده ترين فرآيندها در حمل و نقلي ريلي مي باشد كه اين شركت توانسته است با بهره گيري از شبكه نمايندگي هاي خود، زيرساخت هاي نرم افزاري راه آهن ج.ا.ا، ارتباطات گسترده با كليه ايستگاه هاي ريلي كشور و بهره گيري از آخرين اطلاعات سيستم هاي كامپيوتري رديابي،امكان رصد لحظه به لحظه محموله را درسراسر مسير فراهم آورده وخدمت جديدي را به مشتريان ارائه نمايد.
بادوام بودن: دارایی محور بودن صنعت ریلی ضمن اینکه حاشیه امنی براي شرکتهاي موجود در صنعت ایجاد میکند، به دلیل ویژگی داراییهاي این صنعت جذابیتهاي بیشتري نیز به این صنعت میبخشد. سه ویژگی مهم ناوگان ریلی عبارت اند از : عمر مفید ناوگان ریلی شامل واگن باري و مسافري بسیار بالاست بهگون هاي که استفاده از واگنهاي با عمر بالاي 50 سال حتی درکشورهاي پیشرفته امري کاملاً رایج است. واگن هاي شرکت عمدتاً از سن کم و با توجه به تکنولوژي ساخت از عمر اقتصادي بالا یی برخوردار است. در خصوص نرخ استهلاك واگن ها که 7درصد و به روش نزولی محاسبه شده است لازم به ذکر است طبق نظرات کارشناسان رسمی دادگستري و همچنین طبق صورتجلسه کمیته فنی ماده 4 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی عمر واگن ها حداکثر 55 سال در نظر گرفته شده است . همچنین هر ساله تعمیرات سالیانه و ویژه انجام گرفته روي واگن هاي مسافري جهت افزایش کیفیت و بهبود ناوگان به منظور افزایش کارائی و امنیت بیشتر مسافران آنها را تبدیل به واگن هاي مناسبی نموده است. لازم به ذکر است که با وجود عدم الزام قانونی و فنی، تعمیرات اساسی 10 ساله به منظور ارتقاي تکنولوژ ي و کیفیت واگن ها و اصلاحات اساسی (در صورت نیاز) به عمر مفید ناوگان خواهد افزود.
ارزش ذاتی واگن: به دلیل اینکه بخش عمده قیمت یک واگن به ارزش آهن آلات به کار رفته در آن است لذا یک واگن به فرض اینکه به طور کامل مستهلک شود معادل ارزش آهن به کار رفته در آن ارزش دارد .
کالاي سرمایه اي: ناوگان ریلی مانند سایر کالاهاي سرمایه اي (حتی شدیدتر از زمین و مسکن) متناسب با تورم و در برخی دوره ها بیش از تورم و در سالهایی که جهش نرخ ارز وجود داشته به اندازه جهش نرخ ارز افزایش قیمت داشته است. علت اصلی این مزیت در دو ویژگی قبلی یعنی بادوام بودن و ارزش ذاتی واگن نهفته است و ازآنجاییکه قیمت گذاري واگن عمدتاً بر اساس بازارهاي جهانی انجام میشود لذا قیمت آن به تغییرات نرخ ارز نیز واکنش نشان می دهد. همانطور که آمارها نشان میدهد، افزایش قیمت واگن در سالهاي اخیر در مجموع بیش از رشد قیمت مسکن بوده است. لذا اساساً ناوگان ریلی می تواند به عنوان وسیله اي براي حفظ ارزش واقعی پول نیز قلمداد شود. از منظر نقد شوندگی نیز با توجه به اینکه در حال حاضر هیچ واگن آزادي در کشور وجود ندارد میتوان از نقد شوندگی بالاي این دارایی اطمینان داشت.
ﺷﺮﻛﺖ رﻳﻞ ﺳﻴﺮ ﻛﻮﺛﺮ در ﺗﺎرﻳﺦ ۱۷\۱۰\۱۳۸۲ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ٣٠ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل و ﺑﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ١٨ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪود در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره ٢١٥٠٣٧ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﺎرﻳﺦ ۲۳\۱۲\۱۳۹۷ ﻣﺒﻠﻎ ۶۰۲.۹۴۷.۳۰۶ ﻫﺰار رﻳﺎل ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ ۶۰۲.۹۴۷.۳۰۶ ﺳﻬﻢ ﻫﺰار رﻳﺎﻟﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
تغییرات سرمایه شرکت
تاریخ افزایش سرمایه
مبلغ افزایش سرمایه
سرمایه جدید(میلیون ریال)
محل افزایش سرمایه
1383
450.000.000
450.000.000
آورده نقدی سهامداران
1384
952.200.000
1.000.000.000
آورده نقدی سهامداران
1386
۵۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵5.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
آورده نقدی سهامداران
1391
۳۲۲.۴۵۶.۲۲۴.۸۰۰
۳۷۷.۴۵۶.۲۲۴.۸۰۰
تجدید ارزیابی دارایی ها
1392
۹۴.۳۶۴.۰۸۱.۲۰۰
۴۷۱.۸۲۰.۳۰۶.۰۰۰
آورده نقدی سهامداران
1397
۱۳۱.۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰
۶۰۲.۹۴۷.۳۰۶.۰۰۰
سود انباشته
سوالات متداول

سوالات متداول